0517 20 10 23

Zasady i warunki

BBZ / TCN WARUNKI OGÓLNE (wersja 2010)

Artykuł 1. Definicje W niniejszych Ogólnych Warunkach obowiązują następujące definicje:
a. Przewoźnik: osoba fizyczna lub prawna, która jest uprawniona do zawarcia jednej lub więcej umów z klientem uregulowanych w tych warunkach.
b. Klient: osoba fizyczna lub prawna, która jest uprawniona do zawarcia z przewoźnikiem jednej lub więcej umów regulowanych w tych warunkach.
c. Umowa: każda umowa między przewoźnikiem a klientem, która jest regulowana w tych warunkach.
d. Gość: każda osoba trzecia, która została wpuszczona na statek przez przewoźnika na podstawie umowy zawartej przez klienta.
e. Podróż: całość żeglugi i pozostania na statku w okresie określonym w umowie.
f. Bagaż: bagaż, który klient i / lub gość mogą z łatwością przewieźć za jednym razem; składający się z walizek, toreb, worków marynarskich i / lub plecaków.
g. Statek: statek wymieniony jako taki w umowie.
h. Cena: cena, o której mowa w umowie.
i. Kapitan: osoba kontrolująca statek.

Artykuł 2. Możliwość zastosowania
2.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, w tym ofert dotyczących zawarcia niniejszej umowy, które przewoźnik zawiera z klientem w odniesieniu do usług transportowych i / lub gastronomicznych oraz wszystkiego, co z nimi związane w najszerszym znaczeniu tego słowa, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej określony.

2.2 Warunki te obowiązują również między przewoźnikiem a gościem. Klient zobowiązuje się do tego i zabezpiecza przewoźnika przed wszelkimi roszczeniami gościa i / lub innych osób wobec przewoźnika, o ile odpowiedzialność przewoźnika zostałaby wykluczona, gdyby klient wystąpił z roszczeniem wobec przewoźnika.

2.3 Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich osób fizycznych i prawnych, których przewoźnik, w najszerszym tego słowa znaczeniu, używa lub wykorzystał do zawarcia i / lub wykonania umowy.

2.4 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wyłączenia i wyraźnego odrzucenia wszystkich innych warunków z dowolnego źródła, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

2.5 Indywidualne zmiany i / lub dodatki muszą być zapisane na piśmie.

2.6 Warunki te można przetłumaczyć z języka niderlandzkiego na język obcy. W przypadku ewentualnych różnic w tekstach wynikających z tego tłumaczenia, tekst holenderski będzie rozstrzygający.

Artykuł 3. Oferta / oferta
Ogólna oferta 3.1A od przewoźnika w postaci broszur, reklam i stron internetowych jest między innymi bez zobowiązań i może zostać w razie potrzeby odwołana przez przewoźnika. Cofnięcie musi nastąpić jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po akceptacji przez klienta.

3.2 Indywidualna oferta wystawiana jest przez przewoźnika w formie pisemnej lub elektronicznej, z datą. Ta oferta jasno określa, czy jest to oferta niewiążąca lub nieodwołalna, w tym termin.

Oferta zawiera: a. Łączną kwotę podróży i procent, który należy zapłacić z góry; b. metoda płatności; c. maksymalna liczba gości na statek; d. miejsce, data i godzina wejścia na pokład i zejścia ze statku; Pierwszej ofercie towarzyszy kopia niniejszych warunków.

Artykuł 4. Umowa
4.1 Umowa zostaje zawarta, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 3.1, poprzez przyjęcie oferty przez klienta. Przewoźnik prześle klientowi pisemne lub elektroniczne potwierdzenie po zawarciu umowy.

4.2 Klient zapewnia przewoźnikowi wszystkie informacje o sobie i zarejestrowanych przez niego osobach przed lub najpóźniej przed wyjazdem.

Artykuł 5. Anulowanie
5.1 Jeśli klient chce anulować umowę, musi poinformować o tym przewoźnika jak najszybciej na piśmie, listownie. Data otrzymania przez przewoźnika jest uważana za datę rozwiązania.

5.2 W przypadku anulowania, klient jest winien przewoźnikowi stałą rekompensatę.

Rekompensata za wysyłkę: 15% w przypadku odwołania do 6 miesięcy przed wyjazdem; 20% w przypadku odwołania do 5 miesięcy przed wyjazdem; 30% w przypadku odwołania do 4 miesięcy przed wyjazdem; 40% w przypadku odwołania do 3 miesięcy przed wyjazdem; 50% w przypadku odwołania do 2 miesięcy przed wyjazdem; 75% w przypadku odwołania do 1 miesiąc przed odlotem; 90% w przypadku odwołania do 1 włącznie, dzień przed odlotem; 100% w przypadku odwołania w dniu wyjazdu.

Odszkodowanie za usługi gastronomiczne i inne: 15% w przypadku odwołania do 2 miesięcy przed wyjazdem; 25% w przypadku odwołania do 1 miesiąc przed odlotem; 50% w przypadku odwołania do 2 tygodni przed wyjazdem; 75% w przypadku odwołania do 1 tydzień przed wyjazdem; 95% w przypadku anulowania do dnia 1 włącznie włącznie przed wyjazdem; 100% w przypadku odwołania w dniu wyjazdu.

Jeżeli szkoda poniesiona przez przewoźnika w wyniku anulowania przewyższa wyżej wymienione stałe kwoty o więcej niż 15%, przewoźnik jest również uprawniony do obciążenia tych dodatkowych kosztów klientowi.

5.3 W przypadku odwołania, klient może zażądać od przewoźnika zastąpienia osoby trzeciej. W przypadku, gdy przewoźnik wyrazi zgodę na zmianę, klient jest winien jedynie kwotę € 150,00.

Artykuł 6. Zawieszenie i rozwiązanie umowy
6.1 Jeśli jedna ze stron nie wypełni swojego zobowiązania wynikającego z umowy, druga strona ma prawo zawiesić przeciwny obowiązek, chyba że wada nie uzasadnia zawieszenia ze względu na jego szczególny charakter lub ograniczone znaczenie.

6.2 Jeśli jedna ze stron nie wypełni swojego zobowiązania wynikającego z umowy, druga strona jest uprawniona do rozwiązania umowy, chyba że wada nie uzasadnia rozwiązania umowy ze względu na jej szczególny charakter lub ograniczone znaczenie.

6.3 Przewoźnik ma prawo do rozwiązania lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie w przypadku, gdy: - klient zawiedzie, to zawieszenie płatności zostało przyznane, mówi się o restrukturyzacji zadłużenia lub jest objęte opieką; - klient nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z umowy w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania. - jest sytuacja jak wspomniano w artykule 11 członek 2, 3 i 4. - przedmiotowy statek nie jest dostępny z powodu nieprzewidzianych okoliczności i pomimo wystarczającego wysiłku ze strony przewoźnika nie jest możliwe zaoferowanie innego porównywalnego statku.

6.4 Anulowanie lub rozwiązanie musi być dokonane na piśmie, z podaniem podstaw, na których jest oparte. Uznaje się, że umowa została rozwiązana pozasądowo po otrzymaniu przez klienta listu anulującego, ale w każdym razie 5 dni po wysłaniu pisma o anulowaniu.

6.5 Jeśli przyczynę anulowania lub rozwiązania można przypisać klientowi, powstałe z tego powodu szkody ponosi klient.

Artykuł 7. Zmienia się cena i cena
7.1 O ile nie uzgodniono inaczej, cena nie obejmuje opłat za port, most, zamek i pilotaż, a także lokalnych podatków i innych podatków, takich jak podatek turystyczny i koszty paliwa. Koszty te musi pokryć klient na pokładzie.

7.2 Zmiany podatków, ceł i podobnych opłat rządowych są naliczane przez cały czas.

7.3 Podwyżka cen jest naliczana przez przewoźnika, o ile wpływa na uzgodnioną cenę, jeśli nastąpi po zawarciu umowy.

7.4 Jeśli w wyniku wzrostu cen, o którym mowa w poprzednim akapicie, cena wzrasta o więcej niż 15%, klient ma prawo do rozwiązania umowy lub do anulowania umowy.

Artykuł 8. Płatność 8.1 Płatność odbywa się gotówką przy rezerwacji, chyba że uzgodniono inaczej. Płatność gotówkowa obejmuje również uznanie kwoty należnej z rachunku bankowego wskazanego przez przewoźnika lub za pomocą płatności elektronicznej uznanej przez banki. Za datę płatności uważa się datę wskazaną w wyciągach bankowych / przelewów przewoźnika.

8.2 Jeśli uzgodniono płatność w ratach, klient musi zapłacić zgodnie z ratami i odsetkami określonymi w umowie.

Artykuł 9. Opóźniona płatność
9.1 Klient zalega z upływem terminu płatności. Przewoźnik wysyła przypomnienie o płatności po upływie tego terminu i daje klientowi możliwość zapłaty w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu przypomnienia o płatności.

9.2 Jeśli przypomnienie o płatności nie zostało jeszcze zapłacone, przewoźnik ma prawo do naliczania odsetek od upływu terminu płatności. Odsetki te są równe odsetkom ustawowym plus 3% w stosunku rocznym od należnej kwoty.

9.3 Jeśli klient, po wezwaniu, nie zapłaci należnej kwoty, przewoźnik jest uprawniony do zwiększenia tej kwoty o koszty odbioru. Koszty te obejmują zarówno koszty sądowe, jak i pozasądowe. Koszty pozasądowe są ustalane na: 15% w pierwszym € 2.500,00 roszczenia przy minimum 40,00; 10% na następnej € 2.500,00 roszczenia; 5% na następnej € 5.000,00 roszczenia: 1% na następnej € 15.000,00 roszczenia, chyba że klient może wykazać, że przewoźnik ponosi mniejsze szkody.

9.4 Reklamacje dotyczące faktur, najlepiej w formie pisemnej oraz odpowiednio opisane i wyjaśnione, muszą zostać złożone przewoźnikowi w rozsądnym czasie po otrzymaniu odpowiedniej faktury.

Artykuł 10. Obowiązki przewoźnika
10.1 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby rejs odbył się zgodnie z jego najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z zasadami dobrego wykonania.

10.2 Przewoźnik gwarantuje, że statek i załoga spełniają wymogi prawne kraju, w którym statek jest zarejestrowany.

10.3 Trasa wysyłki jest ustalana przez przewoźnika i / lub kapitana w porozumieniu z klientem, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej.

10.4 Przez cały czas przewoźnik i / lub kapitan są upoważnieni do zmiany rejsu na podstawie warunków morskich. Obejmuje to również zmianę miejsca wyjazdu i / lub miejsca przyjazdu i / lub nie opuszczenia. Tereny morskie obejmują warunki pogodowe, przypływ, blokadę dróg wodnych i stan statku.

10.5 W przypadkach wymienionych w poprzednim akapicie przewoźnik i / lub dowódca będą starali się dotrzeć do innego rozwiązania w porozumieniu z klientem. Wszelkie dodatkowe koszty, o ile jest to uzasadnione, ponosi klient. Przewoźnik i / lub dowódca decyduje, czy wybrane rozwiązanie może zostać racjonalnie wdrożone.

Artykuł 11. Obowiązki klienta (i gości)

11.1 Po zakończeniu rejsu klient musi dostarczyć statek w stanie czystym i z pełnym ekwipunkiem w tym samym stanie, w jakim został znaleziony w momencie wejścia na pokład, chyba że uzgodniono inaczej.

11.2 Klient i goście muszą przestrzegać norm prawnych i przyzwoitości podczas rejsu.

11.3 Instrukcje podane przez przewoźnika i / lub kapitana i / lub innych członków załogi w interesie porządku i bezpieczeństwa muszą być ściśle przestrzegane.

11.4 Jeśli, w opinii przewoźnika i / lub kapitana, klient i / lub goście nie przestrzegają postanowień ust. 2 i 3, przewoźnik i / lub kapitan są uprawnieni do natychmiastowego rozwiązania umowy i / lub klienta i / lub lub odmówić gościom dostępu do statku natychmiast, chyba że brak, ze względu na jego szczególny charakter lub ograniczone znaczenie, nie usprawiedliwia rozwiązania

11.5 Klient i goście nie mogą mieć przedmiotów innych niż bagaż na pokładzie, chyba że przewoźnik i / lub kapitan wyrazili wyraźną uprzednią zgodę.

11.6 Klient i goście nie mogą mieć na pokładzie zwierząt (zwierząt domowych), chyba że przewoźnik i / lub kapitan wyrazili wcześniej wyraźną zgodę.

11.7 Klientowi i gościom nie wolno wnosić ani posiadać na pokładzie materiałów lub przedmiotów, które mogłyby zagrozić zdrowiu, samopoczuciu i / lub bezpieczeństwu ich lub innych osób. Obejmuje to w każdym przypadku: substancje niebezpieczne, materiały wybuchowe, substancje radioaktywne i / lub toksyczne, przemyt, broń, amunicję i narkotyki.

11.8 W dniu przyjazdu klient musi dostarczyć kapitanowi listę nazwisk gości.

Artykuł 12. Siła wyższa

Przez siłę wyższą 12.1 rozumie się każdą nieprzewidzianą okoliczność, w wyniku której wykonanie umowy jest opóźnione lub uniemożliwione, o ile przewoźnik nie może uniknąć takich okoliczności i nie są one przeznaczone na jego konto z powodu prawa, umowy lub poglądów społecznych. musi przyjść.

Przez siłę wyższą 12.2 rozumie się również uszkodzenie statku, w wyniku którego statek nie może być już używany w uzgodnionym celu, a szkody nie można przypisać okolicznościom, które przewoźnik mógł lub powinien był przewidzieć lub mu zapobiec.

12.3 Po rozwiązaniu umowy z powodu siły wyższej przewoźnik ma prawo do zwrotu poniesionych przez siebie kosztów, o ile zostały one poniesione, zanim spodziewano się, że sytuacja siły wyższej doprowadzi do rozwiązania umowy i o ile klient odniesie korzyści z pracy. jest

Artykuł 13. Odpowiedzialność przewoźnika

13.1 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane śmiercią lub obrażeniami ciała i / lub przedmiotami, które zostały spowodowane okolicznościami, których ostrożny przewoźnik nie mógł uniknąć i w zakresie, w jakim przewoźnik nie był w stanie zapobiec ich konsekwencjom. Przewoźnik odpowiada za solidność i prawidłowe funkcjonowanie statku jako środka transportu. Podejrzewa się, że ostrożny przewoźnik nie mógł uniknąć następujących okoliczności: pożar; wybuch; ciepło; zimno; pojawienie się gryzoni lub robactwa; psucie się; wyciek; stopić; zapłon i korozja.

13.2 Odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona, z wyjątkiem przypadków umyślnej lub celowej lekkomyślności, do kwoty określonej przez AMvB na podstawie artykułu 8: 518 BW i 8: 983 BW.

13.3 Odszkodowanie, które przewoźnik może ponieść z powodu nieprzestrzegania nałożonego na niego obowiązku z tytułu artykułu 10, jest ograniczone do uzgodnionej ceny za wynajem statku.

13.4 Jeśli przewoźnik udowodni, że wina lub zaniedbanie klienta lub / i gościa spowodowało szkodę lub przyczynił się do tego, odpowiedzialność przewoźnika zostaje niniejszym całkowicie lub częściowo anulowana.

13.5 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem, odstępstwem od uzgodnionego czasu rozpoczęcia i / lub końca lub dostarczeniem statku zastępczego, ponieważ uzgodniony statek nie jest dostępny z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Artykuł 14. Odpowiedzialność klienta (i gości) Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub przez gości przebywających na pokładzie statku na jego zaproszenie, chyba że szkoda może być przypisana działaniom lub zaniechaniom przewoźnika.

Artykuł 15. Skargi

15.1 Skargi dotyczące realizacji umowy muszą być w pełni i jasno opisane i przesłane do przewoźnika i / lub kapitana po tym, jak klient odkrył lub był w stanie wykryć wady.

15.2 Reklamacje dotyczące faktur muszą, jeśli to możliwe, być złożone na piśmie i odpowiednio wyjaśnione przewoźnikowi i / lub dowódcy w ciągu dni roboczych 10 po otrzymaniu odpowiedniej faktury.

15.3 Konsekwencje nie złożenia reklamacji w terminie ponosi klient.

Artykuł 16. Spory Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy podlegają prawu holenderskiemu. Jedynie sąd w okręgu, w którym przewoźnik ma swoje biuro, jest upoważniony do zapoznania się z tymi sporami. Klient ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wyboru forum w ciągu jednego miesiąca po tym, jak przewoźnik powołał się na wybór forum i zdecydował się na rozstrzygnięcie sporu przez właściwy sąd zgodnie z prawem.